Japan Cup Cycle Road Race (1.Pro)

101  Dyball, Ben 33
102  Takeyama, Kosuke 24
104  Uwano, Hayato 21
105  Onaka, Riku 19
151  Tani, Junsei 28
152  Nishio, Hayato 28
153  Kaneko, Daisuke 30
154  Sato, Hiroshi 22
155  Nishio, Keito 27
158  Takemura, Taku 25
161  Kaneko, Sohei 24
162  Iwata, Seiya 19
163  Kayama, Hiryu 22
164  Terada, Yoshiki 20
165  Yamada, Takumi 20
166  Yamamoto, Tetsuo 22


© Wijnreder Media